Služby

Vyberte si, s čím Vám můžeme pomoci,
nebo se podívejte, jak jsme pomohli druhým  > 

Projektový management

Řízení projektu je navrženo jako týmové vedení, schopné rychlého a flexibilního rozhodování. Jednoduše řečeno celý tým řeší co nejefektivněji komplexní úkoly. Je složen z lidí s odbornými znalostmi, sociální inteligencí pro komunikaci v týmu a metodickými schopnostmi pro řízení projektu. Projekt manažeři v NOROP zvládají prezentovat a dokumentovat celý projekt, kontrolovat a řídit práci týmu, motivovat lidi. 
Umí komunikovat, řešit konflikty a hledat řešení – musí tedy neustále myslet komplexně a vidět v širších souvislostech každý jednotlivý krok.

Podívejte se na naše reference  ❯

V rámci projektového managementu nabízíme:

 • Stanovení jasných cílů projektu
 • Stanovení správné strategie
 • Zpracování studie proveditelnosti
 • Inženýring
 • Napomáhání při rozhodovacích procesech
 • Asistence při zpracování zadání projektu
 • Vedení a koordinování projektového týmu
 • Ustanovení vhodného systému komunikace
 • Sledování, vývoj a schvalování plánů
 • Identifikování možných rizik projektu
 • Příprava tendrového řízení
 • Asistence při výběru vhodného dodavatele
 • Poradenství při uzavírání smluv
 • Organizování a vedení koordinačních jednání
 • Zpracování měsíčních hlášení o stavu projektu
 • Zabezpečení plnění smluvních závazků
 • Řízení průběhu projektu
 • Zprostředkování vztahů klienta a nájemce
 • Komplexní řízení fit-outu
 • Koordinace předání a přejímky projektu
 • Construction management

Technický dozor

Posláním technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

Podívejte se na naše reference  ❯

V rámci technického dozoru nabízíme:

 • Přímý kontakt se zástupci dodavatele
 • Účast na kontrolních dnech stavby
 • Kontrola realizační, výrobní a dílenské dokumentace z hlediska formálního a obsahového
 • Kontrola a připomínkování technologických postupů, kontrolních a zkušebních plánů a dalších dokumentů vydávaných dodavatelem
 • Kontrola kvality a kvantity prováděných prací
 • Kontrola souladu prováděných prací s odoushlasenou projektovou dokumentací a zadáním investora
 • Kontrola plnění harmonogramu stavby a návrhy na zlepšení
 • Průběžná kontrola vedení stavebního deníku dodavatele
 • Přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených prací
 • Návrhy a následná kontrola provedení materiálových a revizních zkoušek
 • Technická a administrativní podpora při změnovém řízení
 • Technická a administrativní podpora při vzorkování
 • Návrhy úsporných řešení pro investora
 • Schvalování fakturace dodavatele za provedené práce v průběhu výstavby na základě skutečné prostavěnosti a v souladu se smlouvou o dílo
 • Kontrola zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • Dohled nad provedením zkoušek a předvedením funkčnosti stavby
 • Evidence vad a nedodělků a následný dohled nad jejich odstraněním
 • Organizace kolaudace provedené stavby
 • Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí
 • Účast na kolaudačním řízení

Cenový management

Nabízíme našim klientům komplexní, profesionální a detailní kontrolu projektových nákladů. Sledujeme výdaje našich klientů, průběžně informujeme o skutečnosti ve vztahu k finančnímu plánu a o případných změnách. Cena se stává nejen transparentní, ale je i lépe kontrolovatelná.

Podívejte se na naše reference  ❯

V rámci cenového managementu nabízíme:

 • Sestavování rozpočtů
 • Sestavování nákladových plánů
 • Rámcová analýza rizik
 • Příprava nabídek
 • Poradenství ke smluvním vztahům
 • Vyhodnocení přijatých nabídek a doporučení vhodných partnerů klientovi
 • Projednávaní jednotlivých nabídek
 • Value engineering
 • Příprava finančních podkladů pro smlouvy
 • Předpověď a sledování cashflow
 • Odhady předpokládaných celkových nákladů
 • Pravidelný měsíční cost report o projektu
 • Konečné vyúčtování a finanční uzavření projektu

Commissioning

Commissioning je proces průběžného ověřování kvality návrhu, instalace, zabudovaných TZB a dalších systémů do objektu a jejich správné uvedení do provozu. Jedná se o systematický proces zkoušení a dokumentování vybraných částí v průběhu celého projektu, který vede ke správnému návrhu instalovaných systémů v budově a k jejich optimálnímu využití. Úspěšné provedení commissioningu je také jedním z povinných předpokladů získání certifikace LEED.

Podívejte se na naše reference  ❯

V rámci commissioningu nabízíme:

 • Zajištění služeb commissioning agenta
 • Koordinace aktivit souvisejících s commissioningem
 • Příprava commissioning plánu a jeho postupná aktualizace
 • Nastavení harmonogramu commissioningu a následná kontrola jeho dodržování
 • Příprava návrhu kontrolních procedur instalovaných systémů před uvedením do provozu
 • Příprava návrhu testovacích procedur instalovaných systémů
 • Dohled nad správným prováděním kontrolních a testovacích procedur
 • Vydávání záznamu vad a chyb při provádění instalací systémů a následný dohled 
 • nad jejich nápravou
 • Spolupráce v rámci projektového týmu při řešení problémů souvisejících s commissioningem
 • Vypracování závěrečného Commissioning reportu a jeho distribuce
 • Provedení Commissioningu v základním i rozšířeném rozsahu pro splnění požadavků certifikačního systému LEED

Konzultační činnost

Náplní konzultační činnosti je poskytování komplexního servisu poradenských služeb klientovi zejména v investiční a přípravné fázi projektu. Poskytujeme technické a ekonomické analýzy pro projektové i alternativní řešení jednotlivých stavebních i technologických částí projektu.

Podívejte se na naše reference  ❯

V rámci konzultační činnosti nabízíme:

 • Technické vyhodnocení jednotlivých variant řešení
 • Stanovení správné strategie
 • Příprava podkladů pro rozhodovací procesy klienta
 • Analýza možných rizik
 • Cenová optimalizace projektu
 • Poradenství při uzavírání smluv

 • Stanovení správné strategie
 • CAPEX planning
 • Ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant řešení
 • Due Diligence
 • Risk management

Fit-out management

Služby v oblasti vestaveb kancelářských ploch buď na straně budoucího nájemce nebo na straně majitele objektu. Poskytujeme kompletní poradenství a servis ve všech fázích přestavby kancelářských ploch.

Podívejte se na naše reference  ❯

V rámci fit-out managementu nabízíme:

 • Technická příprava, shromáždění všech podkladů
 • Organizace a vedení jednání s klientem, property managerem, zástupci projektanta a dodavatelů
 • Asistence při přípravě specifikace budoucího 
 • stavu nájemních prostor
 • Technické poradenství, doporučení variant, 
 • cenový odhad nákladů
 • Koordinace projekčních prací
 • Kontrola postupu projekčních prací 
 • a projektové dokumentace
 • Příprava tendru na dodávku stavebních prací
 • Odborný dohled nad prováděnou prací
 • Příprava zpráv o průběhu prací
 • Předání dokončených prostor nájemci
 • Dohled nad odstraňováním vad a nedodělků